Blockchain üzerinde akış hizmeti

Dijital medya platformu ve şimdiki haliyle alakalı sorunlar

Dijital medya bugünkü haliyle birincil ortam haline geldi ve dijital medya platformlarında her türlü sanat kişilerin arasında birbirleriyle paylaşılmak durumda. Bu dijital medya platformları bu faaliyeti düzenleyen kilit kurumlar haline geldi. Bu ifadeler kültürü, inancı ve hatta kamu politikasını şekillendiren değerleri ve anlatıları tanımlar. Bu nedenle nasıl finanse edildiği, dağıtıldığı ve nasıl ödendiği çok önemlidir.

Bu sorun nasıl çözülebilir ?

Bu hedefe ulaşmak için birkaç zorluk aradan çıkarılması gerekir. Bu çözüm için block chain, akıllı sözleşmeler ve belirteçler dahil olmak üzere çağdaş dağıtılmış sistemler teknolojisinin uygun bir uygulamasının olduğunu düşünüyoruz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store