The Joystream Network Token (JOY) will be a fundamental component of the platform once it is live, playing a role in governance, staking and as a method of payment.

Purpose of the Token

Staking

Participants have to stake some amount of tokens to be able to participate on the platform…

Joystrem Network Token (JOY), Yayına girdiğinde platformun temel bir bileşeni olacak, yönetişimde, stake etmede ve bir ödeme yöntemi olarak rol oynayacaktır.

Tokenin Amacı

Stake etme

Katılımcılar, bazı operasyonel rollerde platforma katılabilmek için bir miktar Token yatırmalıdır, örneğin bir ödül kazanmak için. …

Das Joystream Network Token (JOY) wird ein grundlegender Bestandteil der Plattform sein, sobald dieses live geht. Es nimmt dabei eine Rolle bei der Plattform Steuerung, beim Staking und als Zahlungsmethode ein.

Zweck des Tokens

Staking

Die Teilnehmer müssen eine bestimmte Anzahl von Token einsetzen, um in einer bestimmten operativen Rolle…

Atlas is a content consumption and publication app for the Joystream platform. This document outlines conventions, tools and services make Atlas work.

Conventions

Some of the tools/ tech has been used

 • React
 • Typescript
 • GraphQL (+Relay-style pagination)
 • ESLint, Prettier — for enforcing common code style
 • Mirage JS — for client side…

Atlas, Joystream platformu için bir içerik tüketimi ve yayın uygulamasıdır. Bu belge, Atlas ın çalışmasını sağlamak için kullanılan kuralları, araçları ve hizmetleri özetlemektedir.

Sözleşmeler

Kullanılan araçlardan ve teknolojilerden bazıları

 • React
 • Typescript
 • GraphQL (+Geçiş tardı sayfalandırma)
 • ESLint, Prettier — ortak kod stilini uygulamak için
 • Mirage JS — istemci tarafında mocking için

Atlas ist eine App zum Konsumieren und Veröffentlichen von Inhalten für die Joystream Plattform. In diesem Dokument werden Konventionen, Tools und Services beschrieben mithilfe die Funktion von Atlas gegeben wird.

Konventionen

Einige der verwendeten Tool und Tech

 • React
 • Typescript
 • GraphQL (+ Relay — style paging)
 • ESLint, Prettier — zum Durchführen…

Yeni versiyon Sumer Duyurusu:

Yaklaşan sürümde oynatma uygulamadan video yüklenmesi, yeni içerik dizini ve Oluşturucu rolü tanıtılıyor.

Sumer nedir ?

Sumer testneti işlevini ve çalışmasını birkaç farklı yolla iyileştirmeyi amaçlayan bir sürümdür. Bu iyileştirmelerin bazıları yüzeyin altında olurken, diğerleri testnet katılımcıları için açıkça görülebilen bazı değişikliklerle sonuçlanacaktır.

Sümer’in ana hedefleri

 • Oynatma ara yüzünden içerik yayınlamayı etkinleştirmek: Sumer, Joystream Player da…

Ankündigung von Sumer

In dem kommenden release werden Video- Uploads aus der Wiedergabe- App, dem neuen Inhaltsverzeichnis und der Rolle ``Builder`` vorgestellt.

Was ist Sumer ?

Die Version Sumer soll die Funktion und den Betrieb unseres Testnetzes auf verschiedene Weise verbessern. …

Streaming service on blockchain

Problems associated with digital media platforms in their current form:

Nowadays digital media has become the primary medium, on which all sorts of art is getting shared. These expressions define values and narratives that end up shaping culture, faith and even public policy. It therefore matters deeply how it is financed, distributed an paid for. …

Blockchain üzerinde akış hizmeti

Dijital medya platformu ve şimdiki haliyle alakalı sorunlar

Dijital medya bugünkü haliyle birincil ortam haline geldi ve dijital medya platformlarında her türlü sanat kişilerin arasında birbirleriyle paylaşılmak durumda. Bu dijital medya platformları bu faaliyeti düzenleyen kilit kurumlar haline geldi. Bu ifadeler kültürü, inancı ve hatta kamu politikasını şekillendiren değerleri ve anlatıları tanımlar. …

Masternode24

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store